لیست کارکنان تعمیرگاه مکانیکی علی فلاح

نام و نام خانوادگیسمتکد پرسنلی
مهدی حسینیمکانیک خودروهای سبک0110
صابر کاظمیمکانیک خودروهای سبک0111
رضا فلاح چاچکامیمکانیک خودروهای سبک0112
مهدی بهاریتکنسین برق خودرو0113
سعید نقویمکانیک خودروهای سبک0114
حسین محمدینقاش خودرو0115
مهدی بهترکمکانیک خودروهای سبک0116
عرقان علی نژادمکانیک خودروهای سبک0117
محمد عنایتیمسئول امور مالی0118