لیست کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت کد پرسنلی

مهدی حسینی

مکانیک خودروهای سبک

0110

صابر کاظمی

مکانیک خودروهای سبک 0111

رضا فلاح چاچکامی

مکانیک خودروهای سبک

0112

مهدی بهاری تکنسین برق خودرو

0113

سعید نقوی

مکانیک خودروهای سبک

0114

حسین محمدی

نقاش خودرو

0115

مهدی بهترک

مکانیک خودروهای سبک 0116

عرفان علی نژاد

مکانیک خودروهای سبک

0117

محمد عنایتی مسئول أمور مالی

0118